મિત્રો વનરક્ષક વર્ગ ૩(ફોરેસ્ટ ગાર્ડ) સંમતિ ફોર્મ 2023 ભરવાનું શરુ : ફટાફટ સંમતિ ફોર્મ ભરો નહિ તો ઓનલાઈન અરજી આપોઆપ રદ થશે

વનરક્ષક વર્ગ ૩(ફોરેસ્ટ ગાર્ડ) સંમતિ ફોર્મ 2023 : વનરક્ષક વર્ગ ૩ની સીધી ભરતીની જાહેરાત અન્વયે નોંધાયેલ ઉમેદવારોની પરીક્ષા ટૂંક સમયમાં ૨/- વનરક્ષક વર્ગ-૩ની જગ્યાઓ જિલ્લા આધારિત છે. ઉમેદવારોએ જે તે જિલ્લા માટે ઉમેદવારી નોંધાવાની હોય છે પરંતુ જે ઉમેદવારોએ રાખી એક કરતાં વધારે જિલ્લા માટે અરજી કરેલ હશે તો છેલ્લે જે જિલ્લા માટે અરજી કરેલ હશે તે જ માન્ય ગણવામાં આવશે અને તે માન્ય તે જિલ્લા માટે સંમતિપત્રક ભરવાનું રહેશે. જે મિત્રો સંમતિ ફોર્મ ભરો નહિ તો ઓનલાઈન અરજી આપોઆપ રદ થશે.

વનરક્ષક વર્ગ ૩(ફોરેસ્ટ ગાર્ડ) સંમતિ ફોર્મ 2023

સંસ્થાનું નામગુજરાત ફોરેસ્ટ ડીપાર્ટમેન્ટ/ ગુજરાત વન વિભાગ
આર્ટિકલ નું નામવનરક્ષક વર્ગ ૩(ફોરેસ્ટ ગાર્ડ) સંમતિ ફોર્મ 2023
જાહેરાત ક્રમાંકFOREST/201819/1
સંમતિ ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ ૦૩/૦૮/૨૦૨૩
આર્ટિકલ ની કેટેગરીSarkari Result ,
પોસ્ટનું નામફોરેસ્ટ ગાર્ડ
સત્તાવાર વેબસાઈટhttps://www.forests.gujarat.gov.in/

ઉમેદવારો માટે અગત્યની સૂચના

  • વનરક્ષક વર્ગ-૩ માટે નોંધાયેલ ઉમેદવારો પાસેથી ‘“પરીક્ષા આપવા માટેની સંમતિ’” મેળવવાનું વિભાગ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ છે અને આ અંગેની સંમતિ અંગેનું ફોર્મ OJAS વેબસાઈટ https://ojas.gujarat.gov.in ઉપર તા. ૨૪/૦૭/૨૦૨૩ થી તા. ૦૭/૦૮/૨૦૨૩ પર ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે.
  • જે માટે ઉમેદવારે OJAS વેબસાઈટ ઉપરના HOME PAGE પર Other Application Menu માં Consent for Exam માં ઉમેદવારે પોતાના કન્ફર્મેશન નંબર અને જન્મ તારીખથી લોગીન કરીને વનરક્ષક વર્ગ-૩ની પરીક્ષા આપવા માટેની પોતાની સંમતિ અંગેનું ફોર્મ તા. ૨૪/૦૭/૨૦૨૩ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકથી તા. ૦૭/૦૮/૨૦૨૩ના રોજ સવારે ૧૧: ૦૦ કલાક દરમ્યાન ભરવાનું રહેશે. છેલ્લી તારીખ : ૦૩/૦૮/૨૦૨૩ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાક બાદ કોઈપણ ઉમેદવાર પરીક્ષા આપવાનું સંમતિ ફોર્મ ભરી શકશે નહિ,
  • જે ઉમેદવારો જાહેરાત ક્રમાંક : FOREST/202223/1 વનરક્ષક વર્ગ-૩ની પરીક્ષા આપવા માટેનું સંમતિ ફોર્મ” OJAS વેબસાઈટ https://ojas.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન સબમીટ કરશે ત્યારે તે પરીક્ષાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેનો કોડ જનરેટ થશે અને સંમતિ ફોર્મ સબમીટ કર્યા બદલ રસીદ જનરેટ થશે. જેની ઉમેદવારે પ્રિન્ટ કાઢીને પોતાની પાસે રાખવાની રહેશે,
  • કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેનો કોડ ઉમેદવારે સાચવી રાખવાનો રહેશે. કોડ વિના ઉમેદવાર પરીક્ષામાં પ્રવેશ માટેનો કોલલેટર ડાઉનલોડ કરી શકશે નહીં જૈની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી.
  • જે ઉમેદવારો નિયત સમયમાં આ સંમતિ ફોર્મ નહીં ભરે તેવા ઉમેદવારોની વનરક્ષક વર્ગ- ૩ની જાહેરાત અન્વયે કરેલી ઓનલાઈન અરજીઓ આપોઆપ રદ થશે. અને આવા ઉમેદવારો વનરક્ષક વર્ગ-૩ની આગામી ટૂંક સમયમાં યોજાનાર સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટેના પોતાના કોલ લેટર પણ ડાઉનલોડ કરી શકશે નહીં અને પરીક્ષામાં બેસી શકશે નહીં અને આ અંગેની કોઈપણ રજુઆતો પાછળથી ખાતા દ્વારા ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહિ.
  • વનરક્ષક વર્ગ-૩ અન્વયે જો કોઈ ઉમેદવાર દ્વારા અલગ અલગ કન્ફર્મેશન નંબરના અલગ અલગ સંમતિ ફોર્મ ઉમેદવાર દ્વારા ભરેલ હોવાનું જણાઈ આવશે તો તેવા ઉમેદવારને ગુજરાત રાજ્યની તમામ ભરતી સંસ્થાઓની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે ગેરલાયક ઠેરવવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
  • વનરક્ષક વર્ગ-૩ની આગામી ટૂંક સમયમાં યોજાનાર પરીક્ષા આપવા માટેના સંમતિ ફોર્મ માત્ર ઓનલાઈન OJAS વેબસાઈટ https://ojas.gujarat.gov.in ઉપર જ ભરી શકાશે. અન્ય કોઈ માધ્યમથી સંમતિ ફોર્મ ખાતા દ્વારા સ્વીકારવામાં આવશે નહિ.

આ પણ વાંચો :-

મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ

ફોરેસ્ટ ગાર્ડ સંમતિ ફોર્મ 2023 ભરવાઅહી ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટ અહી ક્લિક કરો
resultak.com હોમ પેજ અહી ક્લિક કરો
whatsapp ગ્રુપમાં જોડવા અહી ક્લિક કરો

2 thoughts on “મિત્રો વનરક્ષક વર્ગ ૩(ફોરેસ્ટ ગાર્ડ) સંમતિ ફોર્મ 2023 ભરવાનું શરુ : ફટાફટ સંમતિ ફોર્મ ભરો નહિ તો ઓનલાઈન અરજી આપોઆપ રદ થશે”

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો