જુલાઈ પૂરક પરીક્ષા 2023 : ધોરણ 10 માં નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે વધુ એક તક : માર્ચ-2023ના ઉમેદવારો માટે લેવામાં આવનાર જુલાઈ પૂરક પરીક્ષા 2023 બાબત


જુલાઈ પૂરક પરીક્ષા 2023 : આથી ગુજરાત રાજ્યની તમામ નોંધાયેલી માધ્યમિક શાળાઓના વડાઓને જણાવવાનું કે, પ્રવર્તમાન પરીક્ષા વિનિયમો અનુસાર જે વિદ્યાર્થીઓ માર્ચ-2023ની પરીક્ષામાં ગેરહાજર રહેલ હોય અથવા એક અથવા બે વિષયમાં ‘નાપાસ હોવાને કારણે સુધારણાને અવકાશ’ ધરાવે છે અને એક અથવા બે વિષયની પરીક્ષા આપવા ઇચ્છતા હોય તો તેવા પરીક્ષાર્થીઓ જુલાઈ 2023ની પૂરક પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત થઈ શકશે. આ પૂરક પરીક્ષાનાં આવેદનપત્રો બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org પરથી ઓનલાઇન ભરવાના રહેશે. આવેદનપત્રો તથા ફી શાળા દ્વારા ફક્ત ઓનલાઇન માધ્યમથી જ સ્વીકારવામાં આવશે.

માર્ચ-2023ના ઉમેદવારો માટે લેવામાં આવનાર જુલાઈ પૂરક પરીક્ષા 2023

બોર્ડનું નામગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ
આર્ટિકલનું નામમાર્ચ-2023ના ઉમેદવારો માટે લેવામાં આવનાર જુલાઈ પૂરક પરીક્ષા 2023
પરિણામનું નામગુજરાત બોર્ડ ધોરણ 10 પરિણામ
પરિણામની તારીખ25 /05/2023
આર્ટિકલ ની કેટેગરીSarkari Result , Result
પરિણામ કેટલું આવ્યું64.62 %
રીઝલ્ટ કેવી રીતે જોઈ શકાયgseb.org વેબસાઈટ દ્વારા, whatsapp દ્વારા, sms દ્વારા
GSEB Full FormGujarat Secondary and Higher Secondary Education Board

જુલાઈ પૂરક પરીક્ષા 2023


ધોરણ 10માં એક કે બે વિષયમાં નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે, મહિનામાં યોજાનારી પરીક્ષા સંદર્ભે માર્ગદર્શિકા માર્ચ-2023ની ધોરણ 10 એસ.એસ.સી. પરીક્ષામાં ગેરહાજર રહેલ હોય અથવા એક કે બે વિષયમાં નાપાસ થયેલ પરીક્ષાર્થીઓની શાળાવાર યાદી એક નકલમાં તૈયાર કરી જે-તે શાળાને માર્ચ-2023ના પરિણામ સાથે મોકલવામાં આવશે. શાળાઓને મોકલેલ તે પૈકી પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત થવા માંગતા પરીક્ષાર્થીની પૂરક પરીક્ષામાં બેસવાની સંમતિ બોર્ડે મોકલેલ (ONE OR TWO SUBJECT FAIL LIST)માં સહી મેળવી જરૂરી વિગત અને આધારો આચાર્યશ્રીએ દફ્તરે રાખી પૂરક પરીક્ષાનું આવેદન બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org પરથી ઓનલાઇન ભરવાનું રહેશે. શાળાને મોકલેલ યાદી ફક્ત જાણ માટે જ છે.

જુલાઈ પૂરક પરીક્ષા 2023 ફી


ઉમેદવારો માટે ફીની રકમ એક વિષય માટે રૂ. 130/- અને બે વિષયો માટે રૂ. 185/- રહેશે. દિવ્યાંગ ઉમેદવારોને સરકારશ્રીએ પરીક્ષા ફી ભરવામાંથી મુક્તિ આપેલ છે તેથી કન્યા ઉમેદવાર અને દિવ્યાંગ ઉમેદવાર પાસેથી પરીક્ષા ફી લેવાની રહેતી નથી. પરંતુ પૂરક પરીક્ષા- 2023 માટે ઓનલાઇન આવેદન (રજિસ્ટ્રેશન) કરવું ફરજિયાત છે. શૂન્ય (0) ફી રિસીપ્ટ રજિસ્ટ્રેશનના આધાર તરીકે સાચવી રાખવાની રહેશે. જરૂર પડે ત્યારે બોર્ડ સમક્ષ રજૂ કરવાની રહેશે.

જુલાઈ પૂરક પરીક્ષા 2023 સૂચનાઓ


કોઈ કારણસર કોઈ ઉમેદવાર એક કે બે વિષયમાં સુધારણાને અવકાશ ધરાવતો હોય અને જુલાઈ પૂરક પરીક્ષામાં બેસવાની પાત્રતા ધરાવતો હોવા છતાં તેનું નામ શાળાઓને પરિણામ સાથે મોકલાવેલ યાદીમાં તેમજ ઓનલાઇન યાદીમાં ન હોય તો તેના ગુણપત્રક અને S.R.ની ખરાઈ કરીને આચાર્ય દ્વારા આ સાથે આપવામાં આવેલ પરિશિષ્ટ-Aમાં તે ઉમેરી જરૂરી આધારો અને ફી મેળવી પરિશિષ્ટ-Aની એક નકલ સાથે રૂબરૂ બોર્ડની માધ્યમિક શાખાને મોકલવાની રહેશે.

 1. સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓ અને શારીરિક માનસિક દિવ્યાંગતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓની ઓળખ સરળતાથી થઈ શકે તે માટે S.R.માં દિવ્યાંગ બાળક સામે Differently Abled લખેલ છે. જેમાં મુક્તિ મેળવવા માટે દરેક વિષયમાં ઓછામાં ઓછા 20 ટકા ગુણ પ્રાપ્ત કરેલ હોવા જોઈશે. (બોર્ડ પરીક્ષાના 80માંથી 16 ગુણ તથા આંતરિક મૂલ્યાંકનના 20માંથી 4 ગુણ)
 2. પૂરક પરીક્ષા માટે દરેક જિલ્લા માટે પરીક્ષાનું એક જ કેન્દ્ર રાખવામાં આવે છે. પૂરક પરીક્ષાના કેન્દ્રોની યાદી આ સાથેના પરિશિષ્ટમાં સામેલ છે.
 3. માર્ચ-2023 ધોરણ 10ની પરીક્ષામાં શાળાકક્ષાના વિષયોમાં થિયરી તથા પ્રાયોગિક પાસું ધરાવતા વિષયમાં પરીક્ષાર્થીઓ ‘સુધારણાને અવકાશ’ થયા હોય તો તેમની થિયરી પ્રાયોગિક પૂરક પરીક્ષા જે તે શાળાએ જુલાઈ માસમાં લેવાની રહેશે તથા ગુણની વિગતો બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવનાર પૂરક પરીક્ષા પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધીમાં બોર્ડને મોકલવાની રહેશે. (પરિશિષ્ટ-અ)
 4. શાળાકીય વિષયની પૂરક પરીક્ષા શાળાકક્ષાએથી લેવાની રહેશે. જેનું પ્રશ્નપત્ર પણ શાળાકક્ષાએ કાઢવાનું રહેશે. મેળવેલ ગુણ નમૂના ‘અ’ માં બોર્ડની ગાંધીનગર (માધ્યમિક શાખા)માં શાળાના પત્ર સાથે રૂબરૂ બોર્ડની માધ્યમિક શાખામાં મોકલી આપવાના રહેશે.
  પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ, પ્રવેશિકા અને પ્રશ્નપત્રનો સમય બોર્ડની વેબસાઇટ ઉપર મૂકવામાં આવશે તથા
  ઉમેદવારોને મળનાર પ્રવેશિકામાં પરીક્ષાની તારીખ, સમય અને વિષયનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવશે.
 5. પૃથક્ ઉમેદવારો તથા માર્ચ-2023માં જેણે પરીક્ષા ન આપી હોય તેવા પરીક્ષાર્થીઓ આગામી જુલાઈ 2023ની પૂરક પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત થઈ શકશે નહીં.
  (B) બોર્ડ દ્વારા 6 (છ) વિષયો પૈકી પરીક્ષાર્થીઓ કોઈ પણ વિષય વિષયોમાં પરીક્ષા આપેલ હોવા છતાં તે વિષયમાં ગુણપત્રકમાં ગેરહાજર દર્શાવેલ હોય તેવા કિસ્સાઓમાં દફ્તર ચકાસણીની અરજી પરિણામ (ઓનલાઇન) જાહેર થયાની તારીખથી દિન-10માં બોર્ડની ગાંધીનગર કચેરીની માધ્યમિક શાખામાં રૂબરૂ સ્વીકારવામાં આવશે. દફ્તર ચકાસણી અંગેનો નિયત અરજીનો નમૂનો, પરિશિષ્ટ-9 આ સાથે સામેલ છે. આ દફ્તર ચકાસણીની અરજી શાળાના આચાર્યશ્રી મારફતે મોકલવાની રહેશે. અરજી સાથે ગુણપત્રક અને ફી-રસીદ (HALL TICKET)ની ઝેરોક્ષ નક્લ આચાર્યશ્રીએ પ્રમાણિત કરી જોડવાની રહેશે. નિયત સમયમર્યાદા પછી મળેલ અથવા પરીક્ષાર્થીએ બારોબાર મોકલાવેલ કે શાળાના આચાર્યશ્રીના સહી સિક્કા સિવાયની અરજીઓ ઉપર કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે નહીં.
 6. નામ, અટક, જોડણી અને દફતર ચકાસણીની અરજીઓ ફક્ત બોર્ડની કચેરીમાં મદદનીશ સચિવશ્રી (માધ્યમિક), ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, માધ્યમિક વિભાગ, ગાંધીનગર ખાતે સાધનિક કાગળો સાથે રૂબરૂ અથવા રજિસ્ટર્ડ ટપાલથી મોકલવાની રહેશે. પરિશિષ્ટ-4, 4-અ, શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્રની નકલ, જી.આર.નો ઉતારો તથા અસલ ગુણપત્રક સાથે મોકલવાનું રહેશે. (માર્ચ-2023ના ઉમેદવારો માટે પરિણામ જાહેર થયાથી ત્રણ મહિના સુધી કોઈ પણ ચાર્જ લીધા સિવાય નામ/અટક/જન્મતારીખના સુધારા બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવે છે.)
  2.શાળા દ્વારા લેવાયેલ વૈકલ્પિક વિષય/વિષયોની પરીક્ષામાં પ્રાપ્ત કરેલ ગુણ શાળાના રેકર્ડ પ્રમાણે બોર્ડના ગુણપત્રક સાથે મળતા ન આવે અથવા ‘AO’ ગેરહાજર અથવા XO’ મુક્તિ આવે તેવા કિસ્સામાં ગુણ ચકાસણીની અરજી ન કરતાં નિયત દફતર ચકાસણીના ફોર્મમાં શાળા દ્વારા દરખાસ્ત કરવાની રહેશે. જે સાથે શાળાના આચાર્ય દ્વારા શાળાના રેકર્ડ મુજબ જે-તે વિષયમાં પરિણામ હોય તે પ્રમાણિત કરી જે-તે વિષયમાં ગુણ સ્પષ્ટ દર્શાવવાના રહેશે.
 7. શાળાકીય આંતરિક મૂલ્યાંકનમાં શાળાના રેકર્ડ સાથે વિસંગતતા જણાતી હોય તો ONLINE ગુણ દાખલ કર્યાના આધારોની પ્રિન્ટઆઉટ સાથે કેસ-ટુ-કેસ દરખાસ્ત નીચે સહી કરનારને કરવાની રહેશે.
  4.પૂરક પરીક્ષા માટેના ફોર્મ બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org પરથી ઓનલાઇન ભરવાના રહેશે. જેની જાણ
  જાહેર માધ્યમો દ્વારા કરવામાં આવશે.
 8. આગામી જુલાઈ – 2023 પૂરક પરીક્ષા માટે આવેદન કરવાની તથા ઓનલાઇન ફી ભરવાની સૂચનાઓ બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org પર મૂકવામાં આવશે. જેનો અભ્યાસ કરી ફી ચૂકવવાની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
 9. માર્ચ-2023ની પરીક્ષા માટે નોંધાયેલ નિયમિત ઉમેદવારે ઉત્તીર્ણ (પાસ) થવા માટે શાળાકીય આંતરિક મૂલ્યાંકનમાં 20 પૈકી ઓછામાં ઓછા 7 અને બોર્ડની પરીક્ષામાં 80 માંથી ઓછામાં ઓછા 26 ગુણ પ્રાપ્ત કરવા આવશ્યક છે.

જુલાઈ પૂરક પરીક્ષા 2023 માટે જરૂરી લિંક્સ

ધોરણ 10નું ગ્રેડ વાઈઝ અને કેટેગરી વાઈઝ પરિણામઅહી ક્લિક કરો
ધોરણ 10 નું પરિણામ અહીંથી જુઓઅહી ક્લિક કરો
whatsapp ગ્રુપમાં જોડાવોઅહી ક્લિક કરો

આ પણ વાંચો :-

3 thoughts on “જુલાઈ પૂરક પરીક્ષા 2023 : ધોરણ 10 માં નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે વધુ એક તક : માર્ચ-2023ના ઉમેદવારો માટે લેવામાં આવનાર જુલાઈ પૂરક પરીક્ષા 2023 બાબત”

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો