શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી (માધ્યમિક) મુખ્ય 2023 પરીક્ષાની ગુણ ચકાસણીની ફી ઓનલાઇન સ્વીકારવાનું ટેકનિકલ કારણોસર હાલ બંંધ કરેલ છે

શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી (માધ્યમિક) – ૨૦૨૩ મુખ્ય પરીક્ષાની ગુણ ચકાસણીની ફી ઓનલાઇન સ્વીકારવાનું ટેકનિકલ કારણોસર હાલ બંંધ કરેલ છે. રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગુજરાત દ્વારા નવી નોતીફીકેસન જાહેર કરવામાં આવેલ છે. સદરહું ફી તા. ૨૨-૦૮-૨૦૨૩ થી તા. ૨૬-૦૮-૨૦૨૩ દરમ્યાન ઓનલાઇન ભરી શકાશે.

શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી (માધ્યમિક) મુખ્ય 2023 પરીક્ષાની ગુણ ચકાસણીની ફી ઓનલાઇન સ્વીકારવાનું ટેકનિકલ કારણોસર હાલ બંંધ

મંડળનું નામરાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર
આર્ટિકલનું નામશિક્ષક અભિરુચિ કસોટી (માધ્યમિક) મુખ્ય 2023 પરીક્ષાની ગુણ ચકાસણીની ફી ઓનલાઇન સ્વીકારવાનું ટેકનિકલ કારણોસર હાલ બંંધ
આર્ટિકલની કેટેગરી Sarkari Result 
ઓનલાઇન સ્વીકારવા ની તારીખ ૨૨-૦૮-૨૦૨૩ થી તા. ૨૬-૦૮-૨૦૨૩
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડનો ઇ-મેલ[email protected]
ઓફિસિઅલ વેબસાઈટhttps://www.sebexam.org/

પરીક્ષાની ગુણ ચકાસણીની ઓનલાઇન ફી સ્વીકારવાની તારીખ

ઉમેદવારો પોતાની ફી ભરવા માંગતા હોય તે ઉમેદવારો રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડનીવેબસાઇટ https://www.sebexam.org/ પર તારીખ ૨૨-૦૮-૨૦૨૩ થી તા. તારીખ ૨૬-૦૮-૨૦૨૩ સુધી ઓનલાઈન ફી ભરી શકશે. વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટ જોતા રહેવું.

આ પણ વાંચો :-

મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ

સત્તાવાર વેબસાઈટઅહી ક્લિક કરો
whatsapp ગ્રુપમાં જોડાવાઅહી ક્લિક કરો
Telegram ચેનલ માં જોડવાઅહી ક્લિક કરો

2 thoughts on “શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી (માધ્યમિક) મુખ્ય 2023 પરીક્ષાની ગુણ ચકાસણીની ફી ઓનલાઇન સ્વીકારવાનું ટેકનિકલ કારણોસર હાલ બંંધ કરેલ છે”

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો