શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી (માધ્યમિક)- ૨૦૨૩ મુખ્ય પરીક્ષાની ગુણ ચકાસણી માટેનું અરજી ફોર્મ

શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી (માધ્યમિક)- ૨૦૨૩ મુખ્ય પરીક્ષાની ગુણ ચકાસણી માટેનું અરજી ફોર્મ : રાજ્ય સરકાર દ્વારા ન્યુ એજ્યુકેશન પોલિસી અંતર્ગત શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી-માધ્યમિક (TAT- Secondary) ના સ્વરૂપમાં ફેરફાર કરવામાં આવેલ હતો. જે મુજબ શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી-માધ્યમિક (TAT- Secondary) પરીક્ષા વિસ્તરીય પ્રકારની કરવામાં આવેલ છે.રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા તા:૦૪/૦૬/૨૦૨૩ (રવિવાર) ના રોજ બપોરના ૧૨.૦૦ કલાક થી ૧૫,૦૦ કલાક દરમિયાન શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી(માધ્યમિક)-૦૩ ની પ્રાથમિક પરીક્ષા(બહુવિકલ્પ સ્વરૂપ)નું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું, જૈમાં ૧૪૫૧૫ર ઉમેદવારોએ પરીક્ષા આપી હતી.

શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી (માધ્યમિક)- ૨૦૨૩ મુખ્ય પરીક્ષાની ગુણ ચકાસણી માટેનું અરજી ફોર્મ

મંડળનું નામરાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર
આર્ટિકલનું નામશિક્ષક અભિરુચિ કસોટી (માધ્યમિક)- ૨૦૨૩ મુખ્ય પરીક્ષાની ગુણ ચકાસણી માટેનું અરજી ફોર્મ
આર્ટિકલની કેટેગરી Sarkari Result 
ગુણ ચકાસણી0/08/2023 થી 22/08/2023 સુધી
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડનો ઇ-મેલ[email protected]
ઓફિસિઅલ વેબસાઈટhttps://www.sebexam.org/

શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી (માધ્યમિક) – ૨૦૨૩ મુખ્ય પરીક્ષાના પરીણામ ગુણ ચકાસણી માટેનું અરજી ફોર્મ


ઉમેદવારો પોતાનું પરીણામે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડની વેબસાઇટ https://www.sebexam.org/ પર જોઇ શકાશે. જે ઉમેદવારો ગુણ ચકાસણી કરાવવા ઈચ્છતા હોય તેઓ રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ખાતે તારીખ:0/08/2023 થી 22/08/2023 દરમિયાન કચેરી સમય દરજાના દિવસો સિવાય) રૂબરૂમાં અરજી કરી શકશે. પરીણામ બાબતે વ્યક્તિગત માહિતી, શૈક્ષણિક લાયકાત તેમજ અન્ય વિગતોની ચકાસણી ભરતી પસંદગી સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવશે અને આ અંગે ભરતી પસંદગી સમિતિનો નિર્ણય જ અંતિમ રહેશે. રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી (માધ્યમિક)- ૨૦૨૩ મુખ્ય પરીક્ષાની ગુણ ચકાસણી માટેનું અરજી ફોર્મ જાહેર કરવામાં આવેલ છે. ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવાની ઓફિસિઅલ લિંક નીચે આપવામાં આવેલ છે.

આ પણ વાંચો :-

મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ

ફોર્મ ભરવા માટે અહી ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટઅહી ક્લિક કરો
whatsapp ગ્રુપમાં જોડાવાઅહી ક્લિક કરો
Telegram ચેનલ માં જોડવાઅહી ક્લિક કરો
WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો